Hymna roku milosrdenstva

Hymna pre Svätý rok milosrdenstva

Hudba: Paul Inwood
Text: Eugenio Costa SJ

Slovenská verzia textu: Ala D./Vlastimil Dufka SJ

Antifóna: Misericordes sicut Pater! (Milosrdní ako Otec, porov. Lk 6,36)

1. Vzdávajme vďaky Otcovi, lebo je dobrý,
in aeternum misericordia eius. (jeho milosrdenstvo je večné, porov. Ž 136)
On stvoril svet s múdrosťou,
in aeternum misericordia eius.
On sprevádza svoj ľud dejinami,
in aeternum misericordia eius.
On odpúšťa svojim deťom a prijíma ich, (Porov. Lk 15)
in aeternum misericordia eius. (Antifóna)

2. Vzdávajme vďaky Synovi, Svetlu národov,
in aeternum misericordia eius.
On nás miloval ľudským srdcom, (Porov. Jn 15,12)
in aeternum misericordia eius.
Ako od neho dostávame, jemu tiež dávajme,
in aeternum misericordia eius.
Otvorme si srdcia voči hladným a smädným, (Porov. Mt 25,31nn.)
in aeternum misericordia eius. (Antifóna)

3. Prosme Ducha Svätého o sedem darov,
in aeternum misericordia eius.
Prameň každého dobra, najsladšia úľava,
in aeternum misericordia eius.
Ním posilnení, darujme posilu, (Porov. Jn 15,26-27)
in aeternum misericordia eius.
Láska dúfa a všetko vydrží, (porov. 1 Kor 13,7)
in aeternum misericordia eius. (Antifóna)

4. Prosme o pokoj od Boha všetkého pokoja,
in aeternum misericordia eius.
Zem očakáva evanjelium Božieho kráľovstva, (porov. Mt 24,14)
in aeternum misericordia eius.
Radosť a odpustenie v srdciach maličkých,
in aeternum misericordia eius.
Nastanú nové nebesia i nová zem. (porov. Zjv 21,1)
in aeternum misericordia eius. (Antifóna)