Nepoškvrnené počatie Panny Márie

       Dnes oslavujeme Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Tento sviatok nám pripomína, že bezhriešnosť Božej Matky nie je niečo, čo Mária dosiahla vlastnou silou. Je to Boží dar, ktorý dostala v momente svojho počatia.
Dogmu o Nepoškvrnenom počatí presvätej Bohorodičky vyhlásil pápež Pius IX v roku 1854. Toto vyhlásenie nedefinovalo nové učenie, ale iba potvrdzovalo to, v čo Cirkev verila – že presvätá Bohorodička bola oslobodená od dedičného hriechu od samého začiatku svojho života. To znamená, že presvätá Bohorodička nebola zranená hriechom, že neprišla na svet s „poškodenou“ ľudskou prirodzenosťou tak ako my všetci. Prišla na svet s dokonalou ľudskou prirodzenosťou, akú mali Adam a Eva pred pádom do hriechu. Boh jej dal túto dokonalú ľudskú prirodzenosť nie ako odmenu za niečo, čo urobila, ale pre úlohu, ktorú mala naplniť vo svojom živote – stať sa matkou Krista.
Viera v Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky je viera v Božiu prozreteľnosť. Je to viera v Boha, ktorý sa stará o budúcnosť, ktorý pripravuje svoje deti pre ich úlohy v živote skôr, než sa narodia. Je to viera v Boha, ktorý nás vybavuje všetkými prirodzenými i nadprirodzenými darmi, pre úlohu, ktorú máme zohrať v dráme spásy ľudstva. Boh takto prehovoril k prorokovi Jeremiášovi: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jer 1, 5) Nad každým z nás zazneli podobné slová… Dar života, ktorý sme dostali, má svoj zmysel. Namiesto nás Boh mohol pozvať do života milióny iných… Ale Boh dal život nám, pretože nás „poznal skôr, než nás utvoril v matkinom živote“.
Dnes oslavujeme Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky. Nepozeráme sa však len na ten veľký okamih počatia, ale máme pred svojimi očami celý život presvätej Bohorodičky. Vnímame, ako využila veľké Božie dary. Skúsme sa z tohto uhla pohľadu pozrieť i do svojho života. Spoznávame veľké Božie dary vo svojom živote? Sv. apoštol Pavol píše: „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“(1 Kor 4, 7) Nech v nás panuje vďačnosť za všetky Božie dary. A dnes môžeme prosiť presvätú Bohorodičku o príhovor za nás, aby sme mali odvahu využiť všetky tie dary na naplnenie Božieho plánu s nami a so svetom.